اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21

علم اطلاعات و دانش شناسي در ایران و جهان

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

پديدآور
عنوان
هدايي، محمد
طرح سازمان متمرکز تامين مواد و خدمات کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاداسلامي (پيشنهاد تاسيس معاونت امور کتابخانه‌ها)
حسن لاريجاني، حجت‌اله
زمينه تدوين و ارائه اصول، معيارها و چارچوبي براي تهيه کتابشناسيهاي اسلامي
فاميل روحاني، سيدعلي اکبر
رده بندي دانش بشري با عنايت به مفاهيم قرآني در نظامهاي کتابداري
فدائي عراقي، غلامرضا
بررسي تاريخي کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي و ارائه طرحي جهت بهينه سازي آن
شعباني، احمد
بررسي مجموعه سازي کتابخانه هاي مرکزي دانشگاههاي ايران و الگوهاي مناسب براي آن
ميرحسيني، زهره
بررسي نيازها و علائق مطالعاتي نوسوادان (نيمه دوم ‎۱۳۷۵)
خسروي، فريبرز
بررسي چگونگي مميزي کتاب در سالهاي ‎۱۳۲۰ تا ‎۱۳۵۷ (دوره پهلوي دوم)
بني‌اقبال، ناهيد
بررسي وضعيت موجود کتابخانه‌هاي وابسته به دانشگاه تهران و ارائه طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاعات ميان اين کتابخانه‌ها
بزرگي، اشرف السادات
بررسي ميزان سازگاري عنوانها و موضوعهاي کتابهاي فارسي منتشرشده در ايران در فاصله سالهاي ۶۵ - ‎۱۳۷۵
سپهر، فرشته
بررسي امکان سنجي طرح متمرکز تامين نشريات لاتين در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاههاي کشور
اباذري، زهرا
امکان سنجي ايجاد شبکه اطلاع رساني ميان مراکز علوم اسلامي درايران
کاردان نشاطي، سيدمحمد
بررسي وضعيت کتابخانه هاي کليسايي شهر تهران
جعفرنژاد، آتش
بررسي امکانات موجود گروههاي کتابداري واطلاع رساني دانشگاههاي ايران براي آموزش تکنولوژي اطلاعات به دانشجويان کتابداري
بابازاده، زينب
بررسي وضعيت کتابخانه هاي عمومي استان سمنان
آزاده، فريدون
بررسي خدمات اطلاع رساني در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني دانشگاهي پزشکي و ارائه الگوي مناسب
سفيدگرشهانقي، حميد
فرهنگ عناصر افسانه هاي عاميانه آذربايجان
پاکدامن، نشانه
بررسي وضعيت کتابخانه مسجد و مدرسه عالي سپهسالار (شهيد آيت ا... مطهري) دررابطه با موقوفات
اماني، غفور
بررسي ميزان همبستگي ميان مطالعه دوران کودکي - نوجواني و مطالعه در دوران بزرگسالي
کي منش، شيوا
نگرشي بر نشريات ادواري کودکان دبستاني (گروه سني ۱۲ - ‎۷ سال) منتشرشده در سالهاي ۱۳۷۷ - ‎۱۳۶۷
رضاپور، مينا
بررسي تاثير سطح سواد والدين بر ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه شهر قدس (قلعه حسنخان)
دادخواه، پروانه
بررسي نيازهاي اطلاعاتي موسيقيدانان ايراني
موسوي زاده، زهرا
بررسي وضعيت مجلات علمي و ميزان انعکاس آنها در نمايه هاي بين المللي از بدو انقلاب تاکنون (ارائه راه حل جهت بهينه سازي)
اکبري، شيرين
بررسي وضعيت نقشه هاي جغرافيايي در کتابخانه هاي تخصصي جغرافيايي شهر تهران
کي منش، شروين
طرح ماشيني کردن کتابخانه پژوهشکده سيستمهاي پيشرفته صنعتي
عباسي، رسول
بررسي نظرات بازديدکنندگان از دوازدهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران
معبدي رحيمي، بهارک
بررسي وضعيت استفاده متخصصان کليه شهر تهران از پايگاههاي اطلاعاتي
حسيني نثار، حسين
انقلاب اسلامي ايران در آيينه داستانهاي کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۵۷ - ‎۱۳۷۷
فتوحي، نوش زاد
ارزيابي فهرست نويسي پيش از انتشار در ايران
کاشيان، اصغر
بررسي وضعيت آرشيو موسسه اطلاعات از بدو تاسيس در تهران و پيشنهاد براي بهينه سازي آن
مزيناني، علي
بررسي وضعيت مصرف و توليد اطلاعات علمي توسط اعضاي هيات علمي آموزشي کشور
باب الحوائجي، فهيمه
ارزيابي تاثير استفاده از ديسکتهاي فشرده (سي.دي.رامها) در پژوهشهاي علمي ايران و ارائه معيارهايي براي بهبود بازيابي اطلاعات از اين گونه منابع
خاوري دانشور، شيوا
تحليل محتواي کتب فارسي رشته کتابداري منتشرشده در فاصله زماني ۷۷ - ‎۱۳۵۷ باتکيه بر سرفصلهاي مصوب مقطع کارشناسي اين رشته
بشيري، فرحناز
بررسي وضعيت کتابخانه تخصصي زنان و ارائه طرح پيشنهادي توسعه خدمات آن
احمدآبادي پور، ليلا
بررسي تطبيقي آثار زنان در مجلات کتابداري بين سالهاي ۴۸-‎۵۷ و ۶۸-‎۷۷
بلوريان کاشي، لادن
بررسي وضعيت کتابخانه هاي زرتشتيان ايران
وزيرپور کشميري، مهردخت
اينترنت شبکه جهاني اطلاع رساني : ارزيابي کاربرد آن در کتابخانه هاي دانشگاهها و موسسه هاي تحقيقاتي ايران
بابازاده گشتي، محمد
بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد بهشتي و ميزان تامين نيازهاي فوق توسط کتابخانه هاي دانشگاهي اين دانشگاه.
طاهري، طاهره
بررسي وضعيت مواد غيرکتابي در کتابخانه ملي
منصوري، شرمين
بررسي تطبيقي کتابخانه هاي صنعت خودرو
زماني، فاطمه
بررسي روند ترجمه در نشريات کودکان و نوجوانان ايران در طول برنامه پنجساله دوم توسعه ( ۷۷ - ‎۱۳۷۳ )
عليادونيقي، بابک
بررسي وضعيت نشر در استان آذربايجان شرقي
اخباري آزاد، مينا
بررسي تطبيقي آثار هانس کريستين آندرسن و صمد بهرنگي
مس چي، شکوفه
بررسي وضعيت وجين در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاههاي شهر تهران
پارسا، فرزانه
نقش زنان ايراني در توليد کتاب از سال ‎۱۳۵۸ تا ‎۱۳۷۷
ارفعي، فاطمه
بررسي نقش زنان در خلق آثار ادبيات کودک و نوجوان در دهه ۷۰ (۷۹ - ‎۷۰)
سامانيان، مصيب
برنامه ريزي نيروي انساني براي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران براساس نظريه اريک وتر
شاه شجاعي، علي
طرح پيشنهادي براي تشکيل کتابخانه هاي روستايي در ايران: بررسي وضعيت گذشته و حال شيوه هاي اشاعه اطلاعات روستايي و موانع بکارگيري خط مشي هاي مناسب اطلاعاتي براي روستاهاي کشور
متواري، پروين
بررسي وضعيت کتب وقفي و اهدايي به کتابخانه ملي از ابتداي پيدايش تا حال حاضر و ارائه پيشنهادات جهت غني‌سازي مجموعه کتابخانه
چعبي ويسي نژاد، سيما
بررسي نگرش کتابداران کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تهران درباره کاربرد فناوري اطلاعات در کتابخانه
سوري رودآوري، فهيمه
پيشينه فهرستنگاري نسخ خطي در ايران
رحماني، نرگس
بررسي ميزان همپوشاني عناوين نشريات ادواري کتابخانه هاي دانشگاهي قزوين
برخوردار، افشين
بررسي زمينه هاي گسترش و اشاعه فرهنگ مطالعه در شهر همدان براي گروه سني ۳۰ - ‎۲۰ سال که در حال تحصيل نمي باشند
پيوندرباطي، عليرضا
بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان آرشيو در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شهر تهران
هرناشکي، سکينه
بررسي وضعيت کتابخانه هاي تخصصي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي کشور در تهران
فرزان، فروزان
طرح مرکز اطلاع رساني موسيقي صدا و سيما
مهرزاد، فيروزه
بررسي رضايت شغلي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي استان گيلان
لطفي، عرفان
بررسي رابطه ميان گرايش موضوعي کتابهاي کتابخانه هاي دبيرستاني منطقه‎۱۸ آموزش و پرورش شهر تهران با علائق خواندني دانش آموزان آن دبيرستانها
رسولي‌آزاد، محمدرحيم
بررسي رفتار اطلاع يابي کارشناسان و محققان سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي در مراجعه به کتابخانه هاي تخصصي کشاورزي
يوسفي نيا، راضيه
بررسي وضعيت آگهي هاي فرهنگي در روزنامه هاي عصر قاجار با تاکيد بر آگهي کتاب
نوراني، حسين
بررسي تناسب منابع موجود در کتابخانه هاي عمومي استان گلستان با نياز اعضاي کتابخانه هاي استان در سال ‎۱۳۸۰
صالحي، محمد
بررسي ميزان رضايت شغلي مديران کتابخانه هاي عمومي وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شهر تهران
نيکنام، مهرداد
برنامه ريزي ملي براي حفاظت و نگهداري از مواد کتابخانه اي
درزي خلردي، حميدرضا
بررسي نظرات مسئولان کتابخانه ها درباره همکاري و اشتراک منابع در بين کتابخانه هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران
هويدا، عليرضا
تحقيق در عمليات و اقتصادسنجي کتابخانه هاي مرکزي دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايران - ‎۱۳۷۹
رضائي خجسته، ونوس
بررسي ميزان سازگاري ساختار اطلاعات کتابشناختي صفحه عنوان، صفحه حقوق، صفحه نيم عنوان و عطف کتاب در کتابهاي فارسي چاپ اول تاليفي علوم پايه و علوم عملي منتشره در سال ‎۱۳۷۹ با استانداردهاي ايزو (ISO)
حريري، نجلا
مقايسه ميزان رضايت شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي مرکزي واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي و دانشگاههاي تابعه وزارت علوم تحقيقات و فناوري واقع در مراکز استانهاي کشور
حاجي زاده، زيبا
بررسي وضعيت و مسايل نشر کتاب در استان آذربايجان غربي طي سالهاي ۷۲ - ‎۱۳۷۸
فاخري، محمود
بررسي وضعيت همکاري و اشتراک منابع در کتابخانه هاي سيستم بانکي در تهران
باجلان، علي
بررسي وضعيت موجود کتابخانه هاي عمومي استان لرستان وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي
خراسانچي، مهرناز
مطالعه امکان سنجي تمرکز يا عدم تمرکز فهرستنويسي در آرشيوهاي ديداري - شنيداري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (موجود در شهر تهران)
مجيدي، موسي
بررسي تاريخي روزنامه‌هاي آذربايجان از ‎۱۲۳۰ تا ‎۱۳۸۰
فروزاني، نوشين
تحليل استنادي پايان نامه‌هاي کارشناسي ارشد مهندسي معدن دانشکده فني دانشگاه تهران از سال ۷۹ - ‎۱۳۷۰
تيموري خاني، افسانه
تحليل استنادي مقالات تاليفي فصلنامه کتاب از آغاز انتشار تا پايان سال ‎۱۳۷۹
شربت ملکي، محمدرحيم
بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات
اکبريان، پرستو
بررسي وضعيت مواد ديداري - شنيداري کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاههاي دولتي مستقر در شهر تهران
نشاط، نرگس
ميزان همگوني فهرستنويسي منابع ايرانشناسي کتابخانه‌هاي دانشگاهي و مراکز پژوهشي تهران با کتابخانه ملي ايران
خوش تراش سندي، مليحه
بررسي تاثير همکاري مشاور اطلاعاتي بر چگونگي اجراي پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري دانشکده‌هاي پرستاري شهر تهران ۱۳۸۱ - ‎۱۳۸۰
اميني، فاطمه
بررسي و تعيين ميزان انعکاس نشريات لاتين دانشکده هاي داروسازي کشور در نمايه استنادي علوم
محمدي فيروزجاني، عيسي
ارزيابي وضعيت مطالعاتي کتابداران کتابخانه هاي عمومي شهر تهران وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران
محمد عليپور، نرگس
بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
سيف‌کردي، بهاره
ارزيابي وضعيت کتابخانه‌هاي دانشگاه صنعتي شريف و مقايسه آنها با استانداردهاي جهاني دانشگاهي
حاجي زمان، فاطمه
امکان‌سنجي ايجاد شبکه رايانه‌اي اطلاع‌رساني ميان کتابخانه‌ها و مراکز اسناد صنعت آب و برق و شرکتهاي تابعه
طهماسبي،سليمه
بررسي وضعيت کتابخانه هاي دبيرستاني موجود در شهرستانهاي ساري و بابل
خداجوي، محمد
بررسي وضعيت استفاده از شبکه‌ي اينترنت و تاثير آن بر فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي و پژوهش‌گران موسسه‌ي آموزش عالي علمي کاربردي و مرکز آموزش عالي امام خميني (ره) جهاد کشاورزي شهر تهران
رحيمي مقدم، سليمه
بررسي رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيات علمي سه دانشکده پرستاري ايران، تهران و شهيد بهشتي
نيک‌بخت، مرجان
بررسي وضعيت منابع اطلاعاتي انجمن‌هاي ادبي، فرهنگي و هنري
اباذري، مليحه
طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاع‌رساني بين مراکز پژوهشي آموزش و پرورش شهر تهران
نديم، مژگان
تعيين ميزان استفاده اعضاي هيات علمي و محققين وزارت جهاد کشاورزي از خدمات اينترنت در طرح‌هاي پژوهشي حوزه باغباني طي سالهاي ۱۳۸۰-‎۱۳۷۰
صميعي، ميترا
امکان‌سنجي ايجاد کتابخانه ديجيتالي در کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
صبوحي طسوجي، مريم
بررسي نقش ناشران مستقر در شهر تهران در توسعه و پيشرفت فرهنگي کشور سالهاي (۱۳۷۹-‎۱۳۷۰)
مهدي‌زاده قلعه‌جوق، ليدا
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از خدمات کتابخانه‌هاي دانشگاههاي دولتي تبريز
اعتمادي، مژگان
سنجش ميزان رضايت کاربران مجموعه موسيقي آرشيو معاونت صدا (راديو) سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
شيرخانلو، نسرين
بررسي نقش مجموعه علمي، آموزشي، پژوهشي و تفريحي پرديسان بعنوان مرکز اطلاع‌رساني
دليلي تهامي، گلرخ
طرح پيشنهادي براي تشکيل کتابخانه ديجيتالي علوم دريايي ايران: بررسي ديدگاههاي مديران سازمانهاي دريايي نسبت به ضرورت تشکيل آن
تفکري دليري، کبري
تحليل استنادي و تعيين منابع اثرگذار در پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد (رشته‌هاي مديريت آموزشي و سوادآموزي بزرگسالان) دانشکده علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي در سال‌هاي ۱۳۷۵-‎۱۳۸۰
ادهمي، اعظم
مطالعه رفتار اطلاع‌يابي پژوهشگران پژوهشگاه نيرو در استفاده از اينترنت
شيخ عطار، فريدالدين محمد
بررسي ميزان انطباق مجموعه منابع کتابخانه‌هاي عمومي وابسته به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران با نياز اعضاء
عظيمي خبازان، فرنوش
ميزان همبستگي نيازهاي آموزشي کتابداران با دروس ارائه شده در آموزش‌هاي ضمن خدمت کتابداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان تهران
نوروزي، ناهيد
بررسي ميزان و نحوه انعکاس اخبار و مطالب مربوط به کتاب در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار سال ‎۱۳۸۰
برغاني، الهام
ارزيابي کتابهاي مرجع فارسي کودکان و نوجوانان ۱۰-‎۱۶ ساله در پنجاه ساله اخير ايران
محمدخاني، کوروش
بررسي جنبه‌هاي تربيتي کودک و نوجوان در افسانه‌هاي شفاهي منطقه گوران کرمانشاه
غفاري، سعيد
بررسي امکان شبکه‌سازي کتابخانه‌هاي مساجد در ايران
داودزاده سالستاني، سيروس
بررسي وضعيت استفاده از قابليت‌هاي نرم‌افزارهاي کتابخانه‌اي در کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاههاي شهر تهران
رضاپور، عباس
بررسي ساختار سازماني کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني سازمان صنايع هوافضا و ارائه الگوي مناسب
نادري يونسي، اکرم
بررسي رفتار اطلاع‌يابي مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌هاي عمومي زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شهر تهران
احتشامي، شعله
تحليل استنادي مدخل‌هاي اعلام تاريخي لغت‌نامه دهخدا
سالمي، نجمه
بررسي ميزان سنخيت موضوعي مواد تدريس شده و آثار توليدشده يا هدايت شده توسط اعضاي هيات علمي رشته کتابداري و اطلاع‌رساني کشور
پوراحمد، علي‌اکبر
طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاع‌رساني براي کتابخانه‌هاي مراکز آموزش عالي وزارت جهاد کشاورزي در سراسر کشور
ميرجود، حسين
بررسي نيازهاي اطلاعاتي و رفتار اطلاع‌يابي نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي ايران از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني
چيذري‌فرد، الهام
بررسي ميزان رضايت‌مندي مراجعان از خدمات کتابخانه‌هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شهر تهران
زنديان، فاطمه
بررسي راهکارهاي عملياتي کردن طرح نظام ملي اطلاع‌رساني در دانشگاه‌هاي کشور
ميري کرمانشاهي، مهرانگيز
سير موضوعي ترجمه در کتاب‌هاي داستان کودکان و نوجوانان طي سالهاي ۸۰-‎۱۳۷۱
عزيزيان، نرگس خاتون
بررسي ميزان همگوني عناصر اطلاعاتي در فهرستنويسي پيش از انتشار کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بين سالهاي ۱۳۷۷-‎۱۳۸۰
سعادتي‌پور، ناهيد
طرح پيشنهادي ايجاد شبکه‌رساني براي کتابخانه‌هاي عمومي شهرستان يزد
محمدي ميانرودان، کوروش
نقش کتابخانه مرکزي دانشگاه امام صادق (ع) در تامين نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي آن دانشگاه
ارجمند، تاج‌الملوک
ارزيابي مديريت نشريه‌هاي ادواري در کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاه‌هاي دولتي کشور با استانداردهاي کتابخانه‌هاي دانشگاهي و ارائه راهکارها براي رسيدن به سطح مطلوب
محمداسماعيل، صديقه
ارزيابي کاربردپذيري صفحات وب سايتهاي فارسي در دانشگاههاي صنعتي کشور
ميرزايي طولارود، فاطمه
بررسي رفتار اطلاع‌يابي پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات در استفاده از World Wide Web
نقي‌مهر طبايي، اشرف
امکان‌سنجي ارائه خدمات مرجع الکترونيکي در مراکز اطلاع‌رساني (يا کتابخانه‌هاي تخصصي) شهر تهران
نصيرپور، زهرا
مطالعه رفتار اطلاع‌يابي اينترنتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد بهشتي
رجبي، اصغر
بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گلستان
نوشين‌فرد، فاطمه
بررسي عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيات علمي مراکز پژوهشي کشور
اکبرزاده، فريده
بررسي رفتار اطلاع‌يابي الکترونيکي اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه
مرادي، ايرج
بررسي وضعيت منابع و خدمات مرجع علوم پايه در کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاه‌هاي شهر اراک
چهري، علي‌اميد
ارزيابي مجموعه و نيروي انساني کتابخانه‌هاي دانشگاهي شهر کرمانشاه
حيدري، بهروز
بررسي رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک در سال ‎۱۳۸۳
نيرومند، عليرضا
بررسي وضعيت موجود و نقش اطلاع‌رساني کتابخانه‌هاي تخصصي موسسه تحقيقات شيلات ايران
اسماعيلي، محمدجواد
بررسي ميزان استفاده برنامه‌سازان از منابع موسيقي موجود در آرشيوهاي معاونت صدا در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
آيت‌الهي، نرگس
بررسي ميزان استفاده نابينايان و کم‌بينايان از کتابهاي گويا، بريل و الکترونيکي در استان تهران
بسطامي بندپي، سيروس
بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي شهرستان نوشهر و چالوس و ميزان تامين نيازهاي فوق توسط کتابخانه‌هاي مرکزي اين دانشگاهها
پاکدامن، نشانه
بررسي وضع موجود و ارائه طرح پيشنهادي تاسيس شبکه اطلاع‌رساني براي کتابخانه‌هاي عمومي درجه يک سراسر ايران
احمدي، حميد
بررسي وضعيت کتابخانه‌هاي آموزشگاهي (دبيرستاني) شهرستان کرمانشاه و ارائه راهکارهاي عملي جهت بهبودي آنها
قنبرزاده، مهناز
طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاع‌رساني بين کتابخانه‌هاي واحدهاي ستادي تخصصي وزارت آموزش و پرورش
محسني طارمسري، مهرناز
بررسي وضعيت استفاده دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت از کتابخانه‌هاي آموزشگاهي
محسني طارمسري، مهناز
بررسي وضعيت استفاده از کتابخانه‌هاي عمومي استان گيلان
کلانتري، ليلا
بررسي عملکرد کتابخانه‌هاي تخصصي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منطقه ‎۵ کشور و رابطه آن با ميزان انجام فعاليتهاي علمي - پژوهشي در بين مراجعان
پولادي، اسماعيل
مطالعه وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (۷۲-‎۸۱)
قاضي ميرسعيد، جواد
بررسي تاثير عوامل دروني و بيروني بر نگرش کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکي کشور نسبت به جايگاه آنان در آينده حرفه
صادق‌زاده وايقان، علي
بررسي سازماندهي و اطلاع‌رساني نسخه‌هاي خطي کتابخانه مرکزي تبريز
حسيني غنچه، سالارالدين
بررسي ميزان رضايت اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از خدمات کتابخانه مرکزي
نظربلند، آزاده
بررسي تطبيقي وضعيت نشر کتاب در ايران طي برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (۱۳۸۲-‎۱۳۷۳)
قهنويه، حسن
بررسي وضعيت کتابخانه‌هاي عمومي شهر اصفهان و مقايسه تطبيقي آن با استانداردهاي ايفلا در سال ‎۸۴
افناني، فريده
بررسي ابزارهاي کاوش اينترنت با واسط جست و جوي فارسي
عبادزاده دولت‌آباد، فرامرز
بررسي نيازهاي اطلاعاتي مديران و کارشناسان آماد و پشتيباني سپاه و ارائه‌ي راهکار براي رفع آن نيازها
اسکندري، فرشته
بررسي وضعيت کتابخانه‌هاي تخصصي امور آب وزارت نيرو و ارائه راهکارهاي بهينه‌سازي آنها
ذوالجناحي، فرشته
بررسي ميزان سازگاري منابع و ماخذ کتاب‌هاي درسي هنرستان با محتواي آن
کيانمهر، احترام
تحليل استنادي مقالات منتشرشده در مجلات کتابداري و اطلاع‌رساني از سال ‎۱۳۷۵ تا پايان سال ‎۱۳۸۲
ملکيان، فرشته
مطالعه نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکتري دانشکده‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و ميزان برآورده‌شدن اين نيازها از طريق کتابخانه‌هاي دانشکده‌هاي فوق
خوانساري، جيران
بررسي وضعيت مديريت دانش در کتابخانه‌هاي تخصصي امور برق وزارت نيرو و ارائه الگوي پيشنهادي
ربيعي، نسرين
بررسي کمي مقالات ارائه‌شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در مجلات داخلي و خارجي در سالهاي ۱۳۸۳-‎۱۳۷۹
دانش، نرگس
بررسي وضعيت مبادله و اهدا در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
بيرامي طاروني، حميده
طراحي الگوي توصيف آماري نيروي انساني کتابخانه‌هاي زيرپوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سودي، محمد
مطالعه شيوه‌هاي اشاعه اطلاعات در کتابخانه‌هاي صدا و سيما موجود در شهر تهران
مظفريان، مهرنوش
بررسي ميزان مشارکت توليدکنندگان مقالات علمي ايران در پايگاه I.S.I بر اساس جنسيت
رحيمي، زهرا
بررسي نظرات مسئولان واحد اطلاع‌رساني کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاههاي دولتي شهر تهران در مورد خدمات شرکت رز سيستم و نسيم ايمان
آخوندي اصل، شکوفه
ارزيابي ساختار زباني پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران (با تاکيد بر پايگاه‌هاي چکيده پايان‌نامه‌هاي فارسي، چکيده طرح‌هاي پژوهشي و راهنماي سمينارهاي ايران)
طيفوري، فاطمه
بررسي وضعيت کمي توليد اطلاعات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور طي سالهاي ۷۵-‎۸۰
افراشته‌فرد، فرشته
بررسي خدمات اطلاع‌رساني در مراکز اطلاع‌رساني و کنترل مدارک شرکت ايران خودرو و کتابخانه ساپکو از ديدگاه کارشناسان اين شرکتها
يوسفي‌نژاد، زين‌العابدين
ميزان روزآمدي سرعنوانهاي موضوعي فارسي با توجه به عناوين کتابهاي منتشر شده در سالهاي ۱۳۸۲-‎۱۳۸۳
کنعاني، محمدهاشم
بررسي رفتار اطلاع‌يابي مراجعان به کتابخانه‌هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در مناطق بيست‌گانه شهر تهران
دوربينيان، برات علي
بررسي مقايسه‌اي کتابخانه‌هاي عمومي وابسته آستان قدس رضوي و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي شهر مشهد
مقدس‌زاده، حسن
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مشهد
حميدي‌راد، عيسي
بررسي تناسب منابع موجود در کتابخانه‌هاي عمومي درجه ‎۱ استان آذربايجان شرقي با نيازهاي اعضاء
رستمي‌زاده، مهدي
بررسي وضعيت نشر در استان کرمان بين سالهاي ۱۳۷۴-‎۱۳۸۴
چهري، عبدالشهاب
بررسي وضعيت کتابخانه‌هاي بيمارستاني شهر کرمانشاه
سيفي، ليلي
امکان‌سنجي آموزش از راه دور از طريق اينترنت در رشته کتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه آزاد اسلامي
ابراهيمي، هما
بررسي وضعيت نمايه‌سازي و ميزان همپوشاني پايگاههاي اطلاعاتي نمايه، مقالات فارسي و مقالات فرهنگي فارسي در مراکز اطلاع‌رساني نمايه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
طبيب‌نيا، ويدا
بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده اقتصاد علامه طباطبائي
علي‌بابائي درمني، آذر
بررسي وضعيت نشر استان مرکزي بعد از انقلاب اسلامي
ولي‌زاده، معصومه
بررسي رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران و عوامل فردي مرتبط با آن
ملک محمدي، مريم
بررسي وضعيت چکيده‌هاي پايان‌نامه‌هاي دکتري رشته‌هاي علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي و مقايسه آن با استانداردهاي چکيده نويسي
خواجه‌علي جهان‌تيغي، زهرا
بررسي کتابخانه‌هاي دانشگاهي شهر زاهدان و مقايسه آنها با استانداردهاي کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران
ظاهري، محمد
بررسي رمز و نماد در داستانهاي کودکان و نوجوانان در ايران
نوري، شهلا
بررسي نحوه مديريت نشريات ادواري لاتين در کتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، صنعتي شريف و تهران بعد از انقلاب اسلامي
شاکري، صديقه
بررسي ميزان جامعيت و مانعيت ابزارهاي کاوش فارسي اينترنت در بازيابي اطلاعات در حوزه کتابداري و اطلاع‌رساني
مظفر مقام، احمد
بررسي ديدگاه‌هاي مديران کتابخانه‌هاي تخصصي شهر تهران در مورد ايجاد کتابخانه ديجيتال
خسروي، ويدا
بررسي وضعيت منابع و خدمات مرجع کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاههاي شهر مشهد
حسن‌زاده، فريبا
بررسي وضعيت سايت‌هاي ايراني کودکان و نوجوانان در محيط وب
طهماسيان، نگين
تحليل محتواي کتابهاي قصه و داستان کودکان گروه سني "ب" و "ج" منتشر شده سالهاي ۱۳۸۵-‎۱۳۸۰ از نظر تاثير آنها بر درمان ترس و اضطراب و افسردگي کودکان
حسن‌خاني، زهرا
بررسي مجموعه‌سازي کتابخانه‌هاي تخصصي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شهر تهران
شکوهيان، حسن
بررسي ميزان هماهنگي بين زبان مراکز اطلاع‌رساني و زبان کاربران
مشهدي تفرشي، شکوه
ارزيابي سطح مديريت کيفيت فراگير در کتابخانه‌هاي مرکزي علوم پزشکي ايران و ارائه راهکار براي ارتقاء آن
اره‌کشان، مائده
بررسي استفاده از وبلاگ براي آموزش و اطلاع‌رساني در ميان اعضاي هيات علمي رشته کتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه‌هاي شهر تهران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۶ساعت 15:30  توسط حسین یاری فیروزآباد  | 

ريزش مرگبار سقف كتابخانه مسجد جامع زنجان هنگام تعميرات

ريزش مرگبار سقف كتابخانه مسجد جامع زنجان هنگام تعميرات   

ريزش سقف كتابخانه مسجد جامع زنجان به مرگ يك كارگر مشغول به كار در اين محل منجر شد. حميد ياختي‌فرد مديرعامل سازمان آتش‌نشاني زنجان كه بلافاصله پس از وقوع اين حادثه به همراه ماموران آتش‌نشاني در محل حاضر شده بود، در گفت‌وگو با ايسنا گفت: در پي ريزش سقف كتابخانه مسجد جامع زنجان، يك كارگر 55 ساله كه در اين محل مشغول به كار بود، جان خود را از دست داد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود بافت تاريخي و نيز احتمال خطر ريزش، كارگران در كتابخانه به كار گرفته شده بودند، گفت: در اين زمينه مهندس ناظر بايد پاسخگو باشد. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در زمينه علت ريزش هنوز اطلاعاتي در دست نبوده و اين موضوع در حال بررسي است.

زمان ريزش سقف احساس كرديم زلزله رخ داده است

يكي از كاركنان داروخانه حكيميان كه كنار مسجد جامع زنجان قرار دارد، در خصوص اين حادثه اظهار كرد: زماني كه سقف فرو ريخت بلافاصله داروخانه را ترك و احساس كرديم كه زلزله رخ داده است و با آتش‌نشاني تماس گرفتيم. وي افزود: با اطلاع از ماجرا بلافاصله به مسجد رفتيم، اما به دليــــــل ريــــــزش سقف و نيــــــز وجـــود گرد و خاك فراوان، جسد در ابتدا مشاهده نشد، اما ماموران آتش‌نشاني به همراه مدير اين سازمان 5 دقيقه پس از تماس، خود را به محل حادثه رساندند. تكنسين داروخانه حكيميان يادآور شد: غير از كارگر فوت شده، دو كارگر ديگر نيز مصدوم شده‌اند كه به بيمارستان انتقال يافتند و خوشبختانه وضع جسماني وخيمي نداشتند.

در كتابخانه تعميرات داخلي انجام مي‌گرفت

محمدربيع احمدخاني مدير امور كتابخانه‌هاي عـمـومـي اسـتـان زنـجـان نـيـز بـا بيان اين كه كتابخانه مسجد جامع در حال تعميرات داخلي بوده است، گفت: حدود يك ماه پيش، انجام تعميرات اين كتابخانه به بخش خصوصي واگذار شده بود. وي افزود: كتابخانه به دليل نياز به تعميرات ازكتاب خالي شده بود. احمدخاني خاطرنشان كرد: ساختمان كتابخانه سالم بود و تعميرات نيز در زمينه سنگفرش كردن كف كتابخانه و نيز يك متر از ديوارها انجام مي‌گرفت و پيش‌بيني چنين اتفاقي نيز هرگز نشده بود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 14:40  توسط حسین یاری فیروزآباد  |